Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej stowarzyszenia „Społeczna Pomoc – Stowarzyszenie Dom”, to dzienny ośrodek terapeutyczny dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nadrzędnym celem prowadzonych w nim zajęć jest nabywanie lub przywracanie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Zajęcia tworzą spójną strukturę, której głównym elementem jest terapia zajęciowa, prowadzona w 7 pracowniach. Ponadto prowadzone są inne formy terapeutyczne mające na celu rozwijanie kompetencji społecznych oraz sprawności psychofizycznych. Wszystkie proponowane uczestnikom aktywności mają za zadanie pomóc w nabywaniu nowych umiejętności, zwiększaniu zakresu samodzielności, zaradności osobistej oraz pełnym uczestniczeniu w życiu społecznym. Dla każdej z osób indywidualnie proponowane są działania, uwzględniające jej specyficzne potrzeby i możliwości.
Obecnie w zajęciach uczestniczy 35 osób.

Zajęcia dla uczestników WTZ organizowane są również poza terenem ośrodka, w postaci wyjazdowych form rehabilitacji, uznanych przez Radę Programową WTZ za adekwatne do potrzeb, możliwości oraz preferencji uczestników, są to zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia edukacyjne, treningi ekonomiczne, treningi umiejętności społecznych, wycieczki o charakterze kulturalnym i zawodoznawczym i wiele innych.

Organizacja zajęć:

Warsztat pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, zajęcia dla uczestników odbywają się w godz. 7.00 – 14.00.
Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
Dowóz uczestników na zajęcia uzależniony jest od aktualnych możliwości warsztatu.

Działalność warsztatu jest finansowana ze środków PFRON za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Nasze pracownie »

Nasze prace »

Jak zostać uczestnikiem? »